naše logo

menu

úvodní stránka
historie školy
kontakty
úřední deska
školní rok
důležité termíny
dokumenty
tiskopisy ke stažení
školská rada
žákovský parlament
školní družiny
školní klub
školní jídelna
prevence rizikového chování
výchovný poradce
projekt Ekoškola
GDPR
akce + fotogalerie
napsali o nás v tisku
poděkování sponzorům
registr oznámení
autor stránek

dětský letní tábor

tábor
fotogalerie - 2019/2020


Projekt „Přírodní zahrada ZŠ Klobouky u Brna“

„Aby vzdělávání fungovalo, je třeba ho udělat pro děti zajímavé a blízké jejich životu.“
Již delší dobu zejména žáci 9. ročníku volitelného předmětu Environmentální výchova a členové školního Ekotýmu aktivně rozvíjeli myšlenku vylepšení okolních prostor školy. Vznikla nápaditá díla, která nás utvrdila v myšlence využití poměrně rozlehlého areálu. 

Proto jsme se v polovině prosince 2019 rozhodli využít nabídku Ministerstva životního prostředí ČR.
Jedná se o dotační výzvu, jejímž cílem je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Předmětem podpory je vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání.
Termín realizace: 1.10.2020 - 31.12.2022 (ukončit lze i dříve)
Minimální výše podpory: 100 tis. Kč
Maximální výše podpory: 500 tis. Kč

Žadatelem je Základní škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Zřizovatel - město Klobouky u Brna - dal souhlas s akcí a zaštítí financování a předfinancování projektu.

Smyslem výzvy je zejména podpořit děti, aby se učily a pracovaly v prostředí přírodní zahrady, které dá dostatečný prostor jejich tvořivosti a umožní jiný typ využití a výuky než jaký je obvyklý v běžné učebně. 
Projekt „Přírodní zahrada ZŠ Klobouky u Brna“ je pro naši školu velkou výzvou, chtěli bychom jeho prostřednictvím žákům vytvořit hezké místo pro pozorování, učení, badatelství i praktické činnosti zejména v přírodovědně zaměřených předmětech, ale i napříč všemi vzdělávacími předměty 1. a 2. stupně a také v kroužcích věnujících se EVVO, které již několik let v naší škole fungují. 
Prostory školní zahrady jsou v současné chvíli již za zenitem. Jedná se o velký prostor, který využívají zatím nejvíce alespoň děti ze školní družiny, ale přílišné vyžití tento prostor nenabízí. Z důvodu současného neutěšeného stavu je zahrada pro občasnou výuku a názornou ukázku něčeho z přírodopisu nebo ostatních přírodovědných předmětů prakticky nevhodná a využití nulové. 
A to bychom právě chtěli změnit. Našim záměrem je hlouběji rozvinout pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí, podporovat aktivity, které probíhají ve venkovním prostředí. Máme představu, že žáci po uskutečnění projektu budou úplně jinak a citlivěji vnímat přírodu a prohlubovat vztah k ochraně životního prostředí. Chtěli bychom, aby lépe porozuměli zákonitostem přírody a začaly je zajímat environmentální problémy a začali je více zkoumat – právě pomocí přímého kontaktu s přírodou. A nejlépe, aby si uvědomovali i naše blízké okolí, naše problémy životního prostředí, poznali specifika této oblasti na jižní Moravě. 
Vybudováním přírodní zahrady chceme vytvořit pro žáky harmonické a přirozené prostředí a tento prostor vhodně integrovat do výuky. Celkově bude mít prostor přírodně naučný charakter. Plánujeme v něm vybudovat tyto části: 

Biotop „Divočinka“
Tento Biotop vznikne při západní hranici pozemku ZŠ Klobouky u Brna. Stávající porosty a terén nejsou vhodné pro zamýšlené využití. Porost bude z větší části odstraněn a nahrazen vyhovujícími druhy. Ponecháno bude jen minimum stávajícího porostu, zbytek bude odstraněn, prostor bude osazen dřevinami a bylinami, následně mulčován. 
Děti se zde mohou seznámit s přirozeným vývojem rostlinného společenstva, konkurenčními vztahy přirozeně vznikajícími mezi jednotlivými druhy.

Arboretum původních dřevin
Tato část projektu bude zaměřena na studium původních domácích dřevin. Stávající porosty (např. tis červený, šeřík obecný a růže šípková) budou z větší části odstraněny a nahrazeny druhy místně příslušnými, vhodnějšími pro tuto lokalitu (např. r. jilm, habr obecný, buk lesní). Zde také proběhne ruční modelace terénu a vybudování chodníčku mezi stromy arboreta. Do podrostu bude zasazeno množství keřů (např. tavolník, skalník) a bylin (např. konvalinka vonná, barvínek menší, čemeřice černá) pro snížení výparu vody z povrchu země. Hranice pozemku bude ze západu uzavřena hustým živým plotem vysázeným ze dvou druhů ptačího zobu, zástupce rodu tavolník a pámelníku bílého, který bude tvořit hranici pozemku školy i kolem na severu navazujícího hmatového chodníku.
V otevřené části tohoto prostoru bude umístěna venkovní tabule a stoly s lavicemi pro praktické tvoření v rámci jednotlivých probíhajících kroužků a přírodovědně, výtvarně a prakticky zaměřených předmětů (badatelství, podnikatelství, pracovní a výtvarné činnosti, environmentální výchova a jiné...). U nedaleké opěrné zídky vznikne dřevěný přístřešek pro odkládání potřebného vybavení a možný úkryt při nepřízni počasí. Posledním počinem tohoto místa bude vysázení vrbového tunelu, který bude navazovat na chodníček uvnitř arboreta. 

Hmatový (Kneippův) chodník
Tento pás severně navazuje na budoucí Arboretum původních dřevin. Terén bude ručně modelován, včetně pásu pro hmatový chodník. Roste zde několik vzrostlých stromů (bříza bělokorá a borovice černá), které budou ponechány a doplněny výsadbou dubu letního v prostoru mezi hmatovým chodníkem a živým plotem. Hranice hmatového chodníku bude z odkorněných akátových kmenů. Na východ od hmatového chodníku bude ponecháno stávající posezení a za stávajícím chodníkem doplněna výsadba suchomilných rostlin (kavyly, kostřavy, kosatce a rozchodníky, aj.). V této části budou též použity druhy vhodné ke konzumaci plodů (líska obecná, kdouloň, mišpule a další).
Své využití najde tento prostor pro rozvoj motoriky žáků a jejich případnou relaxaci a hry.

Horní terasa se záhony
Poslední zájmová lokalita se nachází při severní hranici pozemku školy. Zde také proběhne modelace terénu, instalace vyvýšených záhonů, kompostérů, meteorologické budky a solární sušičky ovoce i výsadba nových druhů stromů a keřů. Ze západu začne malou vinicí, bude pokračovat ovocným sadem (zůstane stávající jabloň, dosazeny budou hrušeň, višeň, meruňka a švestka). Celou oblast bude ze severu ohraničovat živý plot z keřů a stromů. Na západ od sadu se budou nacházet vyvýšené záhony na bylinky, záhony bobulovin a dále kompostéry, solární sušička ovoce a meteorologická budka. Na přání žáků bychom zde chtěli umístit i lavičky. Ideální pro tento účel bude vzrostlý ořešák královský na hranici zájmového území a prostory mezi nově vysazenými stromy. 
Nově umísťovaná krmítka pro ptáky děti vyrobí v rámci pracovních činností.
Vyvýšené záhony poslouží k pěstování trvalek bylinkového charakteru pro využití ve školní kuchyni k dochucování připravovaných pokrmů, dále ke zhotovování léčivých čajových směsí a sirupů.
Solární sušičku plánujeme uplatnit pro výrobu ovocných křížal. K tomu účelu poslouží zejména plody ovocných stromů, bobulovin a vinné révy. Při výuce přírodovědných předmětů výborně poslouží meteorologická budka s příslušným inventářem. Tato výuka se prolíná všemi výše uvedenými předměty na obou stupních ZŠ.
Živý plot přirozeně oddělující prostory od okolní soukromé výstavby skladbou zaujme zejména různé druhy pěvců, hmyzu a ostatních drobných živočichů, které pak mohou žáci pozorovat.
Kompostéry z paletovacích ohrádek – tedy stavitelné a vysoce mobilní – mají ukázat žákům, jak lze v přírodě recyklovat veškerý rostlinný odpad.
Plánované lavičky se stanou velmi účelnou pozorovatelnou okolního přírodního dění a života.
Budou použity především přírodní materiály. 

Protože jsme chtěli do projektu zapojit i rodiče a veřejnost, vytvořili jsme s členy Ekotýmu dotazník, ve kterém jsme je seznámili s naším záměrem. Zároveň jsme jim nabídli možnosti, jak se do projektu zapojit. Výsledek nás mile překvapil. Někteří se zapojili již do plánování, jiní přislíbili účast na realizaci a tvorbě samotného projektu, popř. materiální pomoc.
Při vlastní realizaci přírodní zahrady také žáci i učitelé mohou různými pracemi přispět např. k výsadbě stromků, keřů a bylin, někteří zájemci se také nabídli při úpravách terénu.
Konzultace ohledně vhodné druhové skladby dřevin a bylin proběhla s místním zahradníkem Ing. J. Pilátem, se kterým už má naše škola navázánu fungující spolupráci z minulých let.
Při údržbě zahrady, čištění a údržbě chodníčků nebo i podzimních pracích je plánována výpomoc zejména žáků navštěvujících badatelský a přírodovědný kroužek a žáků školního Ekotýmu.

Celá koncepce zahrady má dětem ukázat, jak důležité, ale i pěkné mohou být biotopy. Děti tak dokážou lépe pochopit vazby v přírodě a krajině a v budoucnu budou vědět, jakým způsobem s životním prostředím nakládat. Zdá se, že biotopy už mají svou odezvu a děti se těší, jak je budou prozkoumávat. Některé z nich, i když je to k nevíře, pořádnou lebedu ještě neviděly. 
Celkově si slibujeme od tohoto projektu, že děti budou samy chtít trávit více času venku na zahradě. Mladší děti už teď láká, že budou pozorovat živočichy, kteří se tam nově objeví, starší zase chceme nalákat na různá měření přístroji
v přírodě.

Naše žádost byla 4.2.2020 úspěšně podána. Teď už budeme jen doufat, že vše dobře dopadne.
Držte nám palce!

:-) 

Mgr. Miroslava Hečová, koordinátorka EVVO a projektu


 

úřední e-deska

úřední e-deska

jídelna

objednat jídlo

Jak postupovat

Edupage

učitelé ZŠ

učitelé ZŠ

naše třídy

naše třídy

akce - školní klub

nové fotografie

Hrajeme
si v 1.oddělení

Vyséváme bylinky
v 1. oddělení

2. odd. leden - únor

Únor v 1.oddělení

ŠD-3 o pexesového krále

ŠD-3 Sněhulákov,
z papíru i ze dřeva

ŠD-4 Ledové království

ŠD-4

O pexesového krále

Leden v 1. oddělení

Sněhánky

Začátek ledna ŠD-3

2. odd. - Vánoce

2.odd. listopad - prosinec

ŠD-4 betlémy

ŠD-3 popcornová párty

ŠD-3 vánoční besídka

ŠD-3 adventní jiskření

Předvánoční čas
v 1.oddělení

Listopad v 1.oddělení

ŠD-4
 


ŠD-3 Od Martina
k adventu 

2. odd. září - říjen

Říjen v 1. oddělení

ŠD-4 říjen

ŠD-3 říjen

ŠD-3.oddělení - září

Září v prvním oddělení

ŠD 2. oddělení - květen, červen

Červen v 1.oddělení

Červen - ŠD-4

ŠD-3 vyhodnocení celoroční soutěže

Červen v ŠD

Červen - ŠD-3

Květen - ŠD-3

ŠD 1. oddělení

ŠD 2. oddělení - březen, duben

ŠD-4 jarní tvoření

ŠD-3 - soutěž
v prezentování vtipů - aneb - úsměv nám sluší

ŠD-3 - budoucí architekti a konstruktéři

ŠD-3 - módní přehlídka pana Apríl

ŠD-3 jarní tvoření

ŠD-4 jarní tvoření

Březen v 1. oddělení

ŠD - 2.odd. leden - únor

ŠD-3 se připravuje na maškarním bál

březen ŠD-4

ŠD - 3 únor, březen

ŠD - 4. oddělení únor

Únor v 1. oddělení

Leden v 1. oddělení

ŠD - 2. odd. Vánoce

ŠD - 2. odd. listopad - prosinec

Vyrábíme ovečky - ŠD - 3.oddělení

3.oddělení ŠD - projekt Sněhulákov

4.oddělení ŠD - projekt Sněhulákov

4.oddělení ŠD - stavby z kartonu

Prosinec
v 1. oddělení

Prosinec ŠD-3

ŠD-4 - výroba betlémů

ŠD-3 - výroba věnečků

Listopad
v 1. oddělení

ŠD-4 - březová víla

ŠD-4 - strašidelný hrad

ŠD-3 - návrhy známek
ke 100.výročí vzniku samostatného Československa

3.oddělení ŠD - vítězové soutěže ke 100. výročí vzniku samostatného Československa

ŠD 2. odd. září - říjen

Září v 1. oddělení

ŠD-3.oddělení - září

4.oddělení ŠD - podzimní tvoření

ŠD - 3.oddělení, vyhodnocení celoroční družinové soutěže - Klíče
k vlastnostem dobrého kamaráda
a správného člověka

ŠD-3.oddělení malované kamínky
ke Dni otců

ŠD-3.oddělení - vyhodnocení soutěže Talent školní družiny

ŠD-4.oddělení

ŠD-3.oddělení jaro

ŠD-4 únor

ŠD-4 výroba sněhuláků

ŠD-3 vyhodnocení soutěže ve hře člověče, nezlob se

Výroba koní ŠD-4

ŠD-4 vyhodnocení soutěže
v piškvorkách

ŠD -3 leden

ŠD-3 vyrábíme sněžítka

Brýle ŠD-4

ŠD-3 Prosinec

ŠD-3 Mikuláš

ŠD-4 vyrábění

ŠD 4 - projekt továrna na čokoládu

Martinské hrátky
v ŠD-3

Podzimní tvoření
v 1. oddělení

ŠD-4, projekt Titanik

Praktikantka Kristýnka ve ŠD-3

ŠD 3.oddělení - listohraní

ŠD 4.oddělení - vyhodnocení listohraní a výroba broučků

ŠD 3.oddělení - lucerničky

ŠD 3.oddělení - připravujeme ovocné talíře

ŠD 3.oddělení - podzim v ŠD

ŠD 4.oddělení - tvoření 

září ŠD - 3.oddělení

ŠD 4.oddělení - listohraní

ŠD 4.oddělení - šijeme

ŠD 1.+2.oddělení

Červen v ŠD-3

Praktikantka Veronika - ŠD - 3. oddělení

Čarodějnice
ve školní družině - ŠD - 3. oddělení

Zajímá nás příroda - ŠD - 3. oddělení

Vyhodnocení kroketu - ŠD
  - 3. oddělení

Den matek - ŠD - 3. oddělení

Tančíme - ŠD
- 3. oddělení

Malujeme - ŠD
- 3. oddělení

Jaro - ŠD
- 3. oddělení